Dehalvepenguin algemene voorwaarden van Lelastof, gevestigd te Alveringem (Beveren aan de ijzer), versie geldig vanaf 01/03/2015

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Lelastof en op iedere tussen Lelastof en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor iedereen en ten allen tijde toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van Lelastof. Op verzoek kunnen wij u wel éénmalig onze algemene voorwaarden schriftelijk bezorgen. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Lelastof behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Lelastof garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering
De levering van uw bestelling vindt plaats zolang de voorraad strekt. Lelastof biedt geen financiële tussenkomst of schadevergoeding indien zou blijken dat de voorraad ontoereikend is. Indien de voorraad ontoereikend is zijn er drie opties: 1. Er mag voor hetzelfde bedrag iets anders worden aangekocht uit het aanbod van Lelastof en dit wordt samen met uw gehele bestelling verstuurd. 2. De stof of het artikel dat niet langer in voorraad is kan nagestuurd worden van zodra het opnieuw in voorraad is (extra verzendingskosten zijn dan ten laste van de klant). 3. De klant kan ook vragen om het exact betaalde bedrag van ‘t product dat niet langer in vooraad is, terug te storten op zijn of haar rekening.

Wij proberen telkens een snelle levering te garanderen, van zodra wij het factuurbedrag hebben ontvangen streven wij ernaar om binnen de 2 à 3 werkdagen uw pakje te bezorgen. Let op, deze leveringstermijnen zijn niet bindend voor Lelastof, maar zijn louter indicatief! Indien zou blijken dat het omwille van diverse redenen niet mogelijk is om binnen de 14 dagen na bestelling én betaling te leveren aan de klant, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht per e-mail en zoeken we samen naar een gepaste oplossing (zie 3 opties bovenstaande alinea).

Aan de leveringsplicht van Lelastof zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lelastof geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden (door bpost of door ons in eigen regio). Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder  tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. Wij werken enkel en alleen met bpost om het risico op verloren of beschadigde pakjes zo klein mogelijk te houden. Pakjes van maar 1 meter stof (of 1,5 à 2 meter bij heel licht katoen), patronen en fournituren worden verstuurd via brievenbuspost i.p.v. pakketpost. De prijs hiervoor blijft €3,5. Wij werken dus met een vaste verzendkost ongeacht het gewicht of de manier van verzending (pakket- of brievenbuspost). Wij bieden als extra service aan onze klanten een goedkope verzendingskost binnen België. Wij kiezen er dus voor om ook de kleine pakjes die in de brievenbus passen, toch aan een vast tarief van € 3,5 te versturen. Wilt u zich ervan verzekeren dat uw pakje met pakketpost verzonden wordt i.p.v. met de ‘gewone brievenbuspost’, dan kan u er uiteraard voor kiezen om minstens 2 meter stof aan te kopen, vanaf 2 meter is het altijd pakketpost. Verzendingen in Nederland kosten € 6. Vanaf € 50 verzenden wij gratis binnen België en Nederland.

Wij leveren op 3 manieren, meer daarover vindt u specifiek bij leveringsvoorwaarden terug:
Leveringen kunnen dus gebeuren via bpost (zie bovenstaande alinea), maar ook aan huis levering in groot Alveringem en groot Veurne is mogelijk door Lelastof zelf. (De postcodes 8630, 8690 en 8691 vallen hier dus onder). Hiervoor wordt een datum en tijdstip vastgelegd per e-mail tussen de klant en Lelastof. Bij aan huis levering door ons in Alveringem/Veurne moet onze leveringsbon worden afgetekend door de klant bij afgifte van de bestelling. Deze door de klant afgetekende leveringsbon telt als bewijs voor levering. Zowel Lelastof als de klant krijgen hiervan een exemplaar om discussie en misverstanden uit te sluiten. Indien iemand anders de bestelling in ontvangst neemt dan de klant zelf, moet Lelastof hiervan op voorhand op de hoogte worden gebracht per e-mail. Aan huis levering is enkel mogelijk voor € 1. Deze € 1 rekenen wij aan omwille van onze diesel en tijd die we in aan huis leveringen steken, het is een extra service naar de klant toe waarvoor we een piepkleine vergoeding vragen, ongeacht of de klant in Steenkerke of Stavele woont blijft dit € 1. De datum en ‘t tijdstip die we afspreken per e-mail dient door beide partijen gerespecteerd te worden, indien de klant niet thuis zou zijn behouden wij ons het recht om een extra € 1 aan te rekenen voor dieselkosten.

Naast verzending via bpost en aan huis levering door Lelastof in groot Alveringem & groot Veurne kan er ook gekozen worden om uw bestelling zelf op te halen op het adres van Lelastof: Roesbruggestraat 38, 8691 Alveringem (Beveren aan de Ijzer). Dit tijdens onze openingsuren of op afspraak via e-mail met ons. Wanneer u op afspraak uw bestelling ophaalt buiten de openingsuren kunnen er geen stoffen worden bekeken. Uw pakje kan enkel worden opgehaald op dat moment, tenzij uitzonderlijk anders overeengekomen via e-mail met Lelastof.

Prijzen
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van uw bestelling. Alle prijzen op de site zijn in euro uitgedrukt en zijn inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / verzakingsrecht
Hier lees je in een notendop over het verzakingsrecht.
Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren (zie verzakingsrecht). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Lelastof. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan Lelastof retourneren. De goederen worden op risico en kosten van de klant teruggestuurd naar Lelastof. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd naar Lelastof, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking of gelijkaardige verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend (zonder enige gebruikssporen, vlekken, beschadigingen, verknippingen én ongewassen!). Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Lelastof zich het recht om waardevermindering te rekenen. Afhankelijk van de beschadiging wordt deze waardevermindering gerekend. Geknipte stoffen kunnen geretourneerd worden vanaf een minimumlengte van 50cm of ‘n veelvoud daarvan. Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, zorgt Lelastof ervoor dat binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending door ons, het volledige aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen aan de klant wordt terugbetaald.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Lelastof, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lelastof. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. Lelastof respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Lelastof maakt gebruik van een mailinglijst/nieuwsbrief. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie
Lelastof staat er voor in dat de door ons geleverde producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Lelastof is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lelastof) deze gebreken binnen de 30 dagen na ontdekking van ‘t gebrek schriftelijk te melden aan Lelastof. Terugzending van de zaken dient te geschieden zoals eerder geschreven bij de rubriek “herroepingsrecht” hierboven.

Lelastof is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
Indien klachten van de klant door Lelastof gegrond worden bevonden, zal Lelastof naar haar keuze de geleverde producten ofwel kosteloos vervangen ofwel met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lelastof zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende producten (m.a.w. indien er een probleem is met stof A van uw bestelling betalen we u enkel stof A terug of vervangen we enkel stof A en niet stof B, C en D). Iedere aansprakelijkheid van Lelastof voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.


 Lelastof is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.

Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Mondelinge toezeggingen verbinden Lelastof slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Aanbiedingen van Lelastof gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Verschillende kortingscodes, acties en kortingsbonnen kunnen niet samen worden gebruikt. Per bestelling kan slechts gebruik worden gemaakt van één kortingscode. Een cadeaubon kan wel gebruikt worden samen met een kortingscode. Een cadeaubon is 1 jaar geldig. Tot slot kan Lelastof niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Lelastof en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Lelastof op haalbaarheid is beoordeeld. Lelastof behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden (vooruitbetaling bijvoorbeeld, achterstallige facturen betalen, …)

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, … enzovoort op de webshop van Lelastof gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De kleuren van de foto’s op onze webshop kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.

Overmacht
Lelastof is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lelastof alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Lelastof behoudt zich in het geval van overmacht het recht om haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lelastof gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Lelastof bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van alle door Lelastof aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Lelastof zolang de klant de vorderingen van Lelastof uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Lelastof wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, enz. . De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Lelastof.

Betaling


De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 5 werkdagen niet ontvangen werd worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken.
 Bestelde goederen worden 2 werkdagen gereserveerd zonder betaling. Lelastof maakt deel uit van het grafisch design en fotografie bureau Pepaslife Creations. Facturen gebeuren dan ook vanuit hun naam.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. 
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Veurne bevoegd.

Contactgegevens

Pepaslife Creations – Lelastof
https://www.lelastof.be

Roesbruggestraat 38
8691 Alveringem (Beveren aan de ijzer)
West-Vlaanderen, België
info@lelastof.be
BTW BE 0818.205.391